Serveis socials

Per a aconseguir una ciutat solidària, igualitària, tolerant, sense discriminació, cal treballar intensament i dia a dia. Per això, des de la regidoria de Serveis Socials, hi ha un gran equip de professionals dedicats a aconseguir que els veïns i veïnes de Nules en situació de vulnerabilitat tinguen els recursos necessaris per a desenvolupar la seua vida amb dignitat i en les mateixes condicions que la resta de la ciutadania.

Comprenen recursos, actuacions i prestacions que tendeixen a millorar la qualitat de vida de les persones i de la comunitat. Es presten per equips interdisciplinaris.

Ara, mitjançant la finestra electrònica que suposa aquesta pàgina web, qualsevol persona pot conéixer els diferents programes socials que es gestionen des d’aquest Ajuntament. T’aconsellem que navegues i busques la informació que necessites.

Contacte:

Horaris d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9h a 14h, AMB CITA PRÈVIA

Pots demanar cita a través del telèfon: 964 670 001 ext 400

Legislació:

Llei 3/2019, 18 de febrer de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials Inclusius en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

A qui van dirigits.

Els serveis socials van dirigits a tota la població general.

Les prestacions dels Centres Socials.

Es presten les següents :

 • Informació, orientació i assessorament als ciutadans i ciutadanes sobre els seus drets, i els recursos existents en l’àmbit dels Serveis Socials.
 • Prevenció, detecció i anàlisi de les situacions de risc i necessitat social.
 • Desenvolupament de l’associacionisme com a llit per a la cooperació social.
 • Prestació del Servei d’Ajuda a domicili.
 • Prestació dels Serveis de Convivència i Reinserció Social, com a alternatives a l’internament en institucions.
 • Cooperació i animació comunitària, estimulant la participació de les entitats socials en els assumptes socials que més directament els concerneixen.
 • Realització d’aquelles altres actuacions que es determinen.

Cartera de serveis

 • Renda valenciana d’inclusió:

Enllaç: http://www.inclusio.gva.es/es/web/integracion-inclusionsocial-cooperacion/renta-valenciana-de-inclusion-rvi

Sol·licitar cita en serveis socials

 • Prestacions econòmiques individualitzades:

Prestacions Econòmiques Individualitzades: ajudes econòmiques dirigides a persones individuals o nuclis de convivència, per a remeiar una situació greument deteriorada, de necessitat o amb greus problemes específics que afecten la seua autonomia personal, social i econòmica i que no puguen resoldre amb mitjans econòmics propis.

 • Tipologia

Despeses imprescindibles per a l’ús de l’habitatge habitual.

Despeses excepcionals en què concórreguen circumstàncies de greu o urgent necessitat social i que es consideren d’interés per a l’atenció de persones amb important problemàtica.

Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiar

Sol·licitar cita en serveis socials

 • Servei d’Atenció a la Dependència.

És un servei de proximitat, pròxim i facilitador, dirigit a ciutadans del municipi en situació de dependència i els seus familiars. Presta informació, orientació i assessorament tècnic en relació a la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, per al reconeixement de la situació de dependència i l’accés a les prestacions del Sistema.

En el següent enllaç podràs obtindre tota la informació que necessites i accedir als impresos necessaris per a realitzar les tramitacions.

Enllaç: http://www.inclusio.gva.es/es/web/dependencia

Des del departament de serveis socials s’assessora i tramita tot el procediment. Imprescindible sol·licitar cita prèvia

 • Convivència: Servei de Tele ajuda, Servei Municipal d’Ajuda a domicili.

Emplenar la sol·licitud, adjuntant informe metge i presentar-ho en el registre d’entrada de l’Ajuntament, o sol·licitar cita prèvia en serveis socials perquè l’ajudem en la tramitació

 • Unitat de respir

Servei municipal dirigit a persones majors i/o dependents en el qual es treballa l’estimulació motora i cognitiva, alhora que dona un respir a la família.

Informa’t en el departament de serveis socials. Places limitades

 • Reconeixement de grau de discapacitat.

En aquest enllaç pot descarregar els models necessaris: http://www.inclusio.gva.es/es/web/discapacitados/reconocimiento-del-grado-de-discapacidada89

També pot sol·licitar-ho directament a la Conselleria d’Igualtat i polítiques inclusives a través del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=376

O solicitando cita en servicios sociales

 • Pensions no contributives: d’Invalidesa i de jubilació.

Pot consultar la informació en el següent enllaç http://www.inclusio.gva.es/es/web/mayores/pensiones-no-contributivas6b2

O sol·licitant cita en serveis socials

 • Servei d’Atenció i Protecció a dones víctimes de violència de gènere.

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/servicioTecnico/home.htm

Si necessites ajuda, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres

 • Intervenció amb xiquets, xiquetes i adolescents

Intervenció social amb menors i famílies, aquesta intervenció te per objecte la detecció, valoració i intervenció sobre els situacions de risc dels menors a fi d’articular mesures de prevenció, protecció i inserció.

Acolliment familiar amb família extensa i a fi; l’acolliment familiar és una mesura amb protecció que adopta l’entitat pública competent a matèria amb protecció de menors com a forma d’exercici de guarda mitjançant la qual s’atorga la cura d’un menor a persones vinculades amb el mateix amb una relació amb qualitat de parentiu, i el seu objectiu evitar que aquest és desvincule del seu entorn familiar.

Prevenció i intervenció de l’absentisme escolar. L’objectiu principal és garantir la continuïtat i la regularitat de l’escolarització dels menors de 6 a 16 anys.

 • Assessorament Jurídic

Possibilitat que se li ofereix a les persones que viuen a Nules de sol·licitar assessorament en matèria de família ( incapacitats judicials, separacions, divorcis, regulació mesures patern-filials etc )

Amb cita prèvia

 • Altres tràmits (Vacances Persones majors, programa de termalisme social, carnet família nombrosa i especial, carnet de família monoparental, targeta estacionament de persones amb mobilitat reduïda, targeta del major, transport adaptat).
 • Programes comunitaris, l’objectiu dels quals és millorar la convivència i la cohesió social de tota la població i la inclusió dels col·lectius més vulnerables.

Oficina Pangea

L’Oficina d’Atenció a Persones Migrades d’atenció als diferents processos migratoris i les seues tipologies, som o podem ser persones migrants.

Dirigit a població immigrant, la població emigrada, persones refugiades, asilades i desplaçades entorn de tres grans eixos:

 • Cohesió Social i Convivència
 • Inclusió Social
 • Garantir l’accés als serveis de manera normalitzada
 • Garantir els drets de les persones migrada

Objectius específics

 • Fomentar la cohesió social a través de l’enfortiment de la convivència, la solidaritat, el respecte mutu i la tolerància.
 • Garantir l’accés normalitzat de la població immigrant als serveis de protecció social.
 • Facilitar la inserció sociolaboral de les persones immigrants i el retorn de les persones emigrades, especialment, les joves.
 • Garantir l’accés i l’atenció sanitària de la població migrant.
 • Garantir la inclusió de la població immigrant en el sistema educatiu en plenes condicions d’igualtat, trencant les segregacions i discriminacions que poguera haver-hi. També a la població adulta, especialment, a les dones.
 • Garantir l’accés a l’habitatge digne per part de la població migrant.
 • Promoure accions de cooperació al desenvolupament als països d’origen dels col·lectius immigrants amb major presència a la Comunitat Valenciana.
 • Garantir la informació dels drets i deures de les persones emigrants als països d’acolliment

Àrees de treball

 • Educació i Cultura
 • Salut
 • Habitatge
 • Ocupació i Inserció Sociolaboral
 • Serveis Socials i Desenvolupament Comunitari
 • Igualtat i Diversitat
 • Informes d’habitatge adequat i arrelament social
 • Orientació i assistència en presentació de tràmits en estrangeria

Mail: pangea@nules.es

Per a realitzar consultes o assistència en tràmits cal agafar cita prèvia en serveis socials.

Documentació necessària per a informe d'arrelament social

 • Passaport complet en vigor i si en els últims 3 anys s’ha renovat el passaport en anterior i el nou
 • Empadronament històric
 • Targeta sip
 • Precontracte de treball o informe de viabilitat per a autònoms
 • Certificats de cursos realitzats
 • Carnets de biblioteca, soci de clubs, bons de transport públic.
 • Contracte de lloguer si es disposa d’això
 • Compte bancari es es disposa d’ella
 • Títol d’escola d’acolliment si es disposa d’ell

Documentació necessària per a informe d'habitatge per reagrupació familiar

 • Volant d’empadronament
 • Contracte de lloguer
 • NIE del sol·licitant
 • Passaport de les persones a reagrupar

Documentació necessària per a informe d'habitatge per canvi de domicili en reagrupació familiar

 • Volant d’empadronament
 • Contracte de lloguer
 • NIE del sol·licitant
 • NIE dels reagrupats i si encara no tenen passaport
 • Resolució d’estrangeria dels reagrupats

Para el resto de trámites de extranjería hay que ponerse en contacto con la técnico de pangea solicitando cita, presencial o telefónica.

http://extranjeros.inclusion.gob.es/es/informacioninteres/InformacionProcedimientos/index.html

El EEIIA (Equip especialitzat d'Intervenció amb Infància i Adolescència)

 • Situacions familiars amb menors en situació de risc o desemparament amb o sense mesura jurídica de protecció: negligència, maltractaments, abandó…
 • Situacions que impliquen un risc de ruptura familiar.
 • Orientació específica en determinades situacions familiars: crisis familiars, acolliment i/o adopció…
 • Famílies en el si de les quals existisquen menors amb conductes inadaptades: addiccions, agressivitat, mal comportament…