Centres de salut

Servei Valencià de Salut
Carretera de la Vall d’Uixó, s/n
Fax: 964 55 85 51

Centre de Salut
Crta. de la Vall d’Uixó, s/n
Cita prèvia Tel.: 964 55 85 50
(Servei d’Urgències Tel.: 964 55 85 55)

Servei Valencià de Salut
Carretera de la Vall d’Uixó, s/n
Fax: 964 55 85 51

Centre de Salut
Crta. de la Vall d’Uixó, s/n
Cita prèvia Tel.: 964 55 85 50
(Servei de Urgències Tel.: 964 55 85 55)

Farmàcies de guàrdia

Departament de sanitat

Direcció:
Nou Edifici Ajuntament
Plaça Major 2, 2n trepitge
Telèfon: 964670001. Ext 126

Desfibril·ladors

Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort en el món occidental, destacant entre elles, la mort sobtada cardíaca, com a resultat d’una parada cardíac caòtic secundària principalment a la fibril·lació muscular. La desfibril·lació primerenca i la reanimació cardiopulmonar bàsica de qualitat són la resposta més adequada i el tractament especifique de la fibril·lació ventricular.

Amb la necessitat de fomentar l’atenció immediata a les persones que pateixen de fibril·lació ventricular s’han instal·lat Desfibril·ladors Automàtics i Semiautomàtics Externs (DESA) en diferents edificis municipals, on personal d’aquests edificis ha rebut un curs de formació per a l’ús d’aquests.

L’Ajuntament de Nules, en aquests moments disposa de 17 DESA , i estan instal·lats en els següents edificis:

 • Nou Edifici Ajuntament
 • Piscina Municipal
 • Poliesportiu Municipal
 • Camp de Futbol Noulas Antonio Pérez Balada
 • Mercat Municipal
 • Dispensari mèdic Mascarell
 • Un en cada centre educatiu del municipi: CEIP Lope de Vega, CEIP Nou Pedro Alcázar, CEIP Cervantes, CEIP Pio XII, CEIP Jaume I, Col·legi La nostra Senyora de la Consolació i IES Gilabert de Centelles.
 • La Policia Local que disposa de 4 DESA que es troben en els cotxes de la policia.

Control de legionel·losi en instal·lacions municipals

L’Ajuntament de Nules té contractada una empresa per al servei de control i prevenció de la legionel·losi en les instal·lacions municipals.

Les instal·lacions objecte d’aquest control són totes aquelles que utilitzen aigua en el seu funcionament, produïsquen aerosols i estiguen situades en zones obertes i d’ús col·lectiu o puguen ser susceptibles de convertir-se en focus de propagació d’aquesta malaltia, per la qual cosa se’ls ha d’aplicar tasques de control i manteniment per a evitar la proliferació de legionel·la en aquestes instal·lacions.

Les instal·lacions que estan incloses dins d’aquest contracte són:

 • Les fonts ornamentals
 • Depòsits contra incendis i instal·lacions d’aigua freda i calenta que es troben
 • en edificis municipals
 • Sistemes de regs per aspersió en zones enjardines
 • Dutxes i llavapeus a les platges

El servei consisteix en un tractament anual de desinfecció de cadascuna de les instal·lacions i revisions mensuals de manteniment.

Desinfecció, desinsectació i desratització

El control de plagues en el mig urbà és un aspecte de vital importància per a la salut pública i la qualitat de vida dels ciutadans. D’una manera continuada i sistemàtica ha de mantindre’s controlada la població d’insectes i rosegadors en el municipi. Així mateix també han de disposar-se de mitjans adequats per a realitzar les desinfeccions que siguen necessaris en els edificis o locals públics de la nostra ciutat.

Atesa la importància d’aquest problema, els ajuntaments han d’actuar dins de les seues competències municipals gestionant els riscos presents en el mig, vetlant per la salubritat pública, garantint la seguretat dels llocs públics i protegint el medi ambient.

Per tot l’anterior, l’Ajuntament de Nules disposa d’un programa de control integrat de plagues anual, amb actuacions continuades en el municipi i en edificis de titularitat pública amb l’objectiu de mantindre’ls en bones condicions higiènic sanitàries.

Els tractaments de desinsectació i desratització en la xarxa de clavegueram són trimestrals, augmentant la seua freqüència sempre que el nivell de la plaga el requerisca.

Control de mosquits en el terme municipal

Considerant la importància que ha adquirit la presència de mosquits i altres simúlidos, sobretot en els municipis litorals, a causa de les conseqüències de les seues picades en les persones, els ajuntaments han d’actuar dins de l’àmbit de les seues competències.

L’Ajuntament de Nules pretén disposar d’un programa de control anual de mosquits, que incorpore tant actuacions preventives i correctores en tots aquells punts que puguen constituir focus potencial de cria de larves, així com actuacions de tractament amb biocides per a reduir la població larvària de les diferents espècies fins a nivells acceptables per a la població.
L’objecte d’aquest servei és el control i tractament contra mosquits així com les tasques necessàries per a la seua realització en el terme municipal de Nules, així com en tots aquells llocs, instal·lacions i, en general, totes aquelles zones en els quals corresponga la competència de la prestació del servei a l’Ajuntament.

Aquests treballs tenen com a objectiu reduir, fins a nivells acceptables, la població de mosquits. Les espècies a combatre seran totes aquelles d’importància en salut pública per la seua picada a persones, tant de mosquits com uns altres simúlidos.

L’Ajuntament de Nules té aprovada una ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits i particularment del mosquit tigre, l’objecte del qual és establir les mesures necessàries per al control de les poblacions de mosquits, i prioritàriament de l’espècie Aedes albopictus (mosquit tigre) a l’efecte de minimitzar els efectes molestos i perjudicials que aquests mosquits puguen ocasionar en la població resident o visitant del nostre municipi, quedant inclosos en el seu àmbit d’aplicació totes les persones naturals o jurídiques que siguen propietaris o posseïdors d’habitatges, solars o qualsevol tipus de bé, objectes o espais situats en el terme municipal de Nules i susceptibles de facilitar o afavorir les condicions de proliferació del mosquit tigre o qualsevol altra espècie de mosquit.

L’ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits i particularment del mosquit tigre, en el seu capítol II, fa referència a les obligacions dels ciutadans:

Capítol II. De les obligacions ciutadanes

Article 3. Criteris generals. Regulació d’aigües estancades
Aquesta ordenança obliga totes les persones físiques o jurídiques que siguen propietàries o posseïdores de béns o objectes susceptibles de crear condicions de proliferació del mosquit tigre a evitar l’abandó, definitiu o temporal, tant en espais públics com privats, de contenidors o objectes siga com siga la seua dimensió en els quals es puga acumular aigua i com a conseqüència puga reproduir-se el mosquit tigre.

Uns exemples d’aquests objectes serien: pneumàtics, articles decoratius de jardí, tests, plats de sota dels tests, arruixadores, fosses sèptiques, basses de reg, piscines, llandes, bosses, botelles, lones de plàstic, tines, bidons, fonts ornamentals, etc.

Els propietaris de solars estan obligats a mantindre’ls, a càrrec seu, nets d’herba, de fem, de recipients, d’objectes abandonats i d’aigües estancades. Qualsevol actuació correctora que haguera de realitzar-hi l’Ajuntament de Nules serà a càrrec del titular del solar.

Article 4. Actuacions generals
Les persones que estan dins de l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança han d’ajustar-se a les prescripcions següents:

1) Neutralitzar, en els seus espais privats, tots els objectes que es troben a l’aire lliure i que tenen buits que puguen acumular aigua. Si tenen aigua hauran de buidar-los i posar-los cap per avall, eliminar-los, cobrir-los amb tela de mosquitera ben ajustada d’1 o 2 mm de pas de malla, foradar el fons perquè no s’hi acumule aigua o traslladar-los a un lloc tancat.

2) Els plats de sota dels tests hauran de ser retirats o mantindre’s secs. Es poden utilitzar altres sistemes de reg que no suposen risc, com ara mètodes hidropònics o irrigadors automàtics de circuit tancat.

3) Si es tracta de depòsits fixos que no es poden moure o han de quedar destapats, com els abeuradors, s’hauran de buidar dues vegades per setmana o bé cobrir-los amb tela de mosquitera ben ajustada d’1 o 2 mm de pas de malla.

4) En el cas de basses o fonts ornamentals es recomana la introducció de peixos rojos que són depredadors naturals de larves de mosquits. En les basses, es recomana cobrir-les amb tela de mosquitera ben ajustada d’1 o 2 mm de pas de malla.

5) Les piscines han de mantindre’s tot l’any mitjançant tractament desinfectant habitual per a garantir l’absència de mosquits i d’altres organismes. En el cas concret de basses i piscines, en ser una làmina d’aigua més gran, els mosquits tigre no tenen preferència per a criar, però sí que ho poden fer els mosquits autòctons. Per aquest motiu cal actuar de manera que l’aigua que continguen no es convertisca en un focus de cria d’aquests insectes. Quan estiguen buides s’han de mantindre completament seques ja que les xicotetes quantitats d’aigua que es poden acumular en zones del fons de piscines suposadament buides sí que poden ser focus de larves de mosquit tigre. En el cas de piscines plenes d’aigua, aquestes es mantindran tapades o en condicions higièniques mitjançant els tractaments en l’aigua adequats per a evitar la proliferació de larves, i s’ha de vigilar també que en els plecs de les lones que cobreixen les piscines no es puga acumular aigua.

6) Les persones responsables dels edificis, comunitats de propietaris o gestors de finques, han de vigilar els depòsits d’aigua de les instal·lacions de climatització comunitàries, així com dels col·lectors d’aigua dels edificis, les canals, embornals de zones comunes i sifons als patis, i evitar acumulacions d’aigua i la proliferació del mosquit tigre.

7) Els presidents de comunitats de propietaris o gestors de finques on s’acumulen objectes que puguen omplir-se d’aigua de pluja són responsables d’evitar que hi apareguen larves de mosquits, per la qual cosa han de seguir les indicacions de buidar, invertir o foradar.

8) Si cap de les recomanacions anteriors pot ser aplicada, els propietaris han de procedir setmanalment a aplicar un larvicida biològic sobre l’aigua d’ús domèstic, per personal o empresa autoritzats.

9) Els forats naturals dels arbres o de la seua base situats dins de l’àmbit privat han de ser omplits d’arena o terra per a evitar la proliferació de larves de manera permanent.

10) Els propietaris o arrendadors d’horts, horts urbans, solars o finques en desús han d’aplicar les mesures preventives exposades. En aquests llocs se sol fer ús de depòsits fixos o bidons per a acumular aigua per al reg per la qual cosa aquests recipients han de quedar perfectament tapats o coberts amb tela de mosquitera. En aquest apartat també queden incloses les basses en ús en els sistemes de reg que es troben al terme municipal.

11) Les fosses sèptiques presents en edificacions que no estiguen connectades amb la xarxa del clavegueram municipal poden ser focus de mosquits; han d’estar ben segellades, sense clevills i cal instal·lar tela metàl·lica en els respiradors.

12) Les empreses o centres comercials especialitzats en articles de jardineria i/o ceràmica són punts de risc especials i els seus propietaris han de cuidar que els seus objectes no acumulen aigua i afavorisquen la proliferació del mosquit tigre.

13) Les empreses han d’impedir que l’aigua continguda en els seus depòsits es convertisca en un focus de cria de mosquits, per a la qual cosa han de realitzar els tractaments adequats per a evitar la proliferació de larves i/o cobrir els depòsits d’aigua amb tela de mosquitera ben ajustada d’1 o 2 mm de pas de malla.

14) Qualsevol altre tipus d’acumulació d’aigua no previst en aquesta ordenança ha de notificar-se a l’Ajuntament de Nules perquè es puga determinar el nivell de perillositat respecte a la proliferació de mosquits tigre.

Article 5. Actuacions específiques

1. Cementeri: el cementeri sol ser un lloc especialment problemàtic per al desenvolupament del mosquit tigre, que afecta greument els visitants o el nucli urbà més pròxim.
Es recomana l’ús de flors artificials, però si s’usen flors naturals la humitat es mantindrà introduint en el recipient material absorbent, com ara esponja o grava fina, de manera que mai quede aigua lliure on els mosquits puguen depositar els ous.
En cas d’incompliment de la recomanació anterior, els propietaris dels nínxols han de perforar la base de tots els recipients florals per a evitar que acumulen aigua; en cas de no fer-ho l’Ajuntament de Nules podrà realitzar els forats d’ofici i repercutir els costos al propietari o titular del nínxol.

2. Granges d’animals: aquestes instal·lacions solen tindre recipients que s’utilitzen com a abeuradors i es converteixen en focus de proliferació del mosquit tigre, que afecta els treballadors i els animals de la granja.
Els propietaris han d’habilitar un mecanisme d’evacuació semblant al que s’utilitza en les cisternes sanitàries per a facilitar l’eliminació completa i periòdica cada 3 o 4 dies per a evitar la proliferació de mosquits, ja que afegir-hi aigua no elimina aquest risc.
No s’utilitzaran banyeres o frigorífics en desús com a abeuradors per suposar un emmagatzematge gran d’aigua i un risc enorme.

3. Tallers mecànics amb depòsits de pneumàtics usats o nous:
Els professionals del sector de l’automòbil que per la seua activitat substituïsquen pneumàtics de vehicles estan obligats a mantindre’ls en lloc amb sostre en espera de la seua arreplega pel gestor de residus.
En cas d’impossibilitat han de cobrir-se amb una lona impermeable que impossibilite la seua inundació.
Els pneumàtics no poden utilitzar-se amb finalitat lúdica als patis dels centre escolars o esportius sense estar foradats o semisoterrats en posició vertical.

4. Escoles: els elements de joc no han de tindre aigua estancada, especialment en èpoques de vacances escolars.

5. Horts urbans: als horts urbans, els adjudicataris han d’evitar la proliferació de mosquits seguint les bones pràctiques que es detallen a continuació:

• Retirar de la intempèrie objectes que puguen acumular aigua: poals, arruixadores, tests buits… Si no és possible, cal posar-los cap per avall o tapar-los.

• En cas de necessitar contenidors d’aigua de manera permanent, cal mantindre’ls coberts amb tapa hermètica o amb tela de mosquitera.

• Emprar reg per goteig i assegurar un bon sistema de drenatge.

• Seleccionar un tipus de reg que impedisca envair o regar horts veïns.

• Mantindre l’hort net i en bon estat. Gestionar adequadament els residus generats.

• Acompanyar els cultius amb plantes amb propietats repel·lents per als mosquits (alfàbega, romer, llorer…).

• Informar l’Ajuntament en cas d’observar plagues de mosquits.

• Vetlar perquè la resta d’usuaris seguisquen aquestes recomanacions.

6. Elements constructius: s’ha d’evitar l’estancament d’aigua en elements constructius com ara séquies, basses de reg o canals, i és l’organisme de gestió el responsable de controlar que no existisca estancació.

Per a aconseguir un bon control de la població de mosquits, també es necessita una col·laboració ciutadana, ja que molts d’aquests focus apareixen en zones privades, en les quals l’Ajuntament no pot actuar, per la qual cosa es responsabilitat per part dels ciutadans per a evitar la proliferació de focus privats.

Per a comunicar qualsevol focus de mosquits, pot fer-se a través de l’APP de l’Ajuntament o contactant telefònicament en el 964670001, ext 126, indicant nom, telèfon de contacte i ubicació on s’observa el focus.

Activitats de promoció i prevenció de salut

Les Entitats Locals poden actuar sobre la salut pública gràcies a les seues competències sobre àmbits: habitatge, planificació urbana, cohesió social, medi ambient urbà, educació, deporte cultura…

La salut és molt més que l’absència de malaltia o l’activitat curativa dels serveis sanitaris. Mes allà del que pot aportar el sector sanitari, promoure ciutats més saludables també consisteix a crear ciutats mes caminables, mes segures, més respirables, més segures, més responsables, amb menys fums, més participatives, equitatives i solidàries.

Els Govern Locals tenen un paper privilegiat per a crear entorns que afavorisquen la salut:

 • Per la seua proximitat i coneixement pràctic dels problemes concrets de la gent que naix, creix, viu, treballa i envelleix en el seu territori.
 • Per disposar de les competències per a intervindre a través de polítiques que contribuïsquen a millorar la salut de tota la població amb equitat i efectivitat.
 • Per poder organitzar d’una manera més operativa i fluida la participació ciutadana en la promoció de la salut.

Per tot el descrit anteriorment, l’Ajuntament de Nules aquesta adherit a:

Estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema Nacional de Salut

L’Ajuntament de Nules, aquesta adherit, per Acord Plenari de data 3 de maig de 2016 , a l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut del Ministeri de Sanitat, que persegueix la promoció de la salut i la prevenció amb l’objectiu de guanyar anys de vida en bona salut i lliure de discapacitat.

Aquesta estratègia proposa el desenvolupament progressiu d’intervencions identificades com a bones pràctiques i basades en l’evidència científica, dirigides a promocionar la salut, previndre les malalties, les lesions i la discapacitat, actuant de manera integral durant tot el curs de la vida sobre factors com l’activitat física, l’alimentació, el tabac, l’alcohol i el benestar emocional, tenint en compte els entorns en el que viu la població i amb una vocació d’universalitat de les intervencions.

L’àmbit local es considera un entorn essencial per a l’Estratègia i guanyar en salut en el municipi, i treballant conjuntament els Governs Locals amb la participació dels ciutadans i els diferents sectors econòmics podem aconseguir que el nostre municipi guanye en salut.

Actualment, continuem treballant en la implementació de l’estratègia en el municipi, actualitzant contínuament el mapa d’actius en salut que tenim en el municipi, sent l’últim actiu en salut incorporat la nova senyalització de la ruta bio saludable que discorre pel nostre municipi i que quan ens ho permeta aquesta situació que estem travessant per la pandèmia incorporara també la dinamització de la ruta.

Xarxa espanyola de ciutats saludables

La Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables (RECS) està integrada per més de 200 Governs Locals, des de grans capitals a mitjans i petits municipis. En conjunt agrupa a quasi 20 milions d’habitants, és a dir, entorn del 40% de la població espanyola.

La RECS és una secció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) que treballa de manera coordinada amb el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Una ciutat saludable és aquella el govern de la qual es compromet a posar la salut en un lloc destacat de la seua agenda social, econòmica i política. Qualsevol Entitat Local pot ser saludable si adopta aquest compromís i inicia un procés per a guanyar més salut i benestar parell la seua ciutadania.

L’Ajuntament de Nules, es va adherir a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables per Acord Plenari de data 7 de setembre de 2016.

Formar part de la RECS ens aporta:

 • Intercanviar experiències municipals en salut i desenvolupament sostenible
 • Suport per a projectes i activitats locals de promoció de la salut.
 • Suport econòmic a través del conveni entre el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i la FEMP per a:
  • Desenvolupament d’activitats de promoció de la salut en l’àmbit local
  • Adhesió a l’estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut.

Dins de les ajudes que han concedit a l’Ajuntament dins de RECS es potenciat la realització d’activitats relacionades amb l’activitat física, com ha sigut la nova senyalització de la ruta bio saludable.

També ha sigut subvencionat una campanya per a joves relacioneu amb el consum d’alcohol, amb el lema “Jo Trie”

Xarxa Salut

Xarxa Salut es la red de municipios de la Comunidad Valenciana adheridos al IV Plan de Salut de la Comunidad Valenciana con el compromiso de desarrollar las acciones de promoción de salud enmarcada en el Plan.

El Ayuntamiento de Nules se adherio al IV Plan de Salud 2016-2020 de la Comunidad Valenciana por Acuerdo Plenario de fecha 1 de septiembre de 2017 y este plan persigue mejorar el nivel de salud y reducir las desigualdades en salud en nuestra sociedad, con actuaciones concretas desde la administración y contando con la participación ciudadana.

Las ventajas de pertenecer a la Xarxa Salut son:

 • Participar activament en el desplegament de l’IV Pla de Salut de l’a CV obtenint l’acreditació de pertinença a aquesta xarxa.
 • Accedir a subvencions que des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es convoquen a aquest efecte.
 • Participar en jornades, seminaris i tallers orientats a l’intercanvi d’experiències de promoció de la salut entre municipis de la CV.
 • Divulgar les experiències i activitats a través de l’Observatori Valencià de Salut mitjançant l’espai per a accions de promoció de la salut i actius o recursos que generen salut.
 • Obtindre resultats de millora de la salut i qualitat de vida de la població i d’entorns del municipi.
 • Contribuir a la reducció de desigualtats en salut en l’àmbit local.

Emmarcades dins de la subvenció de la Conselleria de Sanitat concedida per al desenvolupament de projectes de promoció de Salut per a entitats local des de l’Ajuntament s’han realitzat activitats d’envelliment actiu, destinades a majors de 60 anys. Dins d’aquestes activitats s’han realitzat tallers de memòria, tonificació muscular , ioga, aqua salus i de noves tecnologies.

En col·laboració amb el centre de Salut de Nules, i utilitzant la ruta bio saludable com a actiu en salut en el municipi es realitzaren activitats de dinamització de la ruta bio saludable que seran dirigides per monitors i que estan dirigides a diferents grups de la població com són rutes guiades setmanals, embarassades, amb beus, amb col·les i marxa nòrdica.