Protecció Civil

Direcció: 

Plaça Major núm. 1
Telèfon: 964670001 extensió 119
proteccioncivil@nules.es

Què és protecció civil?

La legislació espanyola, en matèria de protecció civil, estableix que les administracions públiques promouran i donaran suport a la vinculació voluntària i desinteressada dels ciutadans a la Protecció Civil. Les Agrupacions Locals de Voluntaris de Protecció Civil són l’element integrador que permet a l’Administració local complir amb la que estableix la Llei i facilita als ciutadans el desenvolupament de la seua labor solidària. Per tant, són organitzacions de caràcter humanitari, altruista i solidari, que canalitzen i uneixen la voluntat participativa dels ciutadans en les tasques de la Protecció Civil.

Les funcions que desenvolupen  són les següents:

En la prevenció

  • Col·laborar en els estudis de risc de la localitat, preferentment orientats en edificis, locals i establiments de pública concurrència.
  • Col·laboració i suport en la confecció i divulgació dels plans d’Autoprotecció d’aquests centres.
  • Col·laboració en l’elaboració i manteniment dels plans territorials municipals i plans d’Actuació Municipal davant de riscos específics.
  • Confecció i realització de campanyes d’informació i divulgació a la població afectada pels diferents riscos, amb el compliment de les directrius donades per l’Ajuntament.
  • Participació en dispositius operatius de caràcter preventiu (en grans concentracions humanes, vigilància forestal, etc.) sempre coordinats pel servei competent que corresponga.

En la intervenció

  • ​Suport als serveis operatius d’emergència, a requeriment d’aquests mateixos.
  • Col·laborar en l’atenció a afectats en emergències (evacuació, alberg, proveïment…), sempre coordinats pel servei que corresponga.

Sol·licitud per a entrar

Per a sol·licitar entrar en protecció civil cal enviar email a proteccioncivil@nules.es

Xarxes socials