Article 16. Drets.

Les persones usuàries de serveis turístics, sense perjudici del que disposa la legislació general de defensa i protecció dels consumidors, tindran dret a:

a) Rebre de les empreses turístiques informació objectiva, veraç i comprensible, completa i prèvia a la seva contractació sobre els serveis que se’ls ofereixin, així com sobre el preu final, inclosos els impostos. I a ser protegit davant de la informació o publicitat enganyosa d’acord amb la normativa vigent.

b) Obtenir els documents que acreditin els termes de la contractació.

c) Rebre els serveis turístics en les condicions ofertes o pactades i, en tot cas, que la naturalesa i qualitat de la seva prestació guardi proporció directa amb la categoria de la empresa o establiment turístic.

d) Gaudir d‟uns espais, infraestructures i serveis turístics accessibles.

e) Accedir lliurement als establiments i serveis turístics en els termes establerts a les lleis.

f) Que els establiments turístics compleixin la normativa sobre seguretat dels seus instal·lacions i protecció contra incendis així com l’específica en matèria turística.

g) Ser informats, de forma clara, sobre les instal·lacions o serveis que puguin suposar algun risc i de les mesures de seguretat adoptades sobre això.

h) Rebre una factura o justificant de pagament del servei turístic prestat amb les dades que la legislació vigent exigeixi.

i) Formular queixes i reclamacions i obtenir informació accessible i veraç sobre el procediment de presentació de les mateixes i el seu tractament, podent acudir a un sistema solució extrajudicial de conflictes a través de la mediació i l’arbitratge. Així mateix, tenen dret que l’administració pública competent procuri la màxima eficàcia a la atenció i tramitació de les seues queixes o reclamacions formulades.

j) Acudir a fórmules darbitratge per a la resolució extrajudicial dels seus conflictes amb conseqüències econòmiques.

k) Exigir que, en un lloc de visibilitat fàcil, s’exhibeixin públicament els distintius acreditatius de la classificació de l’establiment, l’aforament, els preus dels serveis oferts i qualsevol altra variable d’activitat, així com els símbols de qualitat corresponents.

Article 17. Obligacions.

Les persones usuàries de serveis turístics, sense perjudici del que disposin les normatives sectorials que siguin d’aplicació, tindran les obligacions següents:

a) Respectar les tradicions i pràctiques socials i culturals de les destinacions turístiques així com la seva riquesa i valor.

b) Respectar lentorn mediambiental, el patrimoni històric i cultural i els recursos turístics.

c) Abonar els serveis contractats, ja sigui en el moment de la presentació de la factura o en el temps, lloc i forma convinguts, sense que el fet de presentar una reclamació o queixa impliqui, en cap cas, l’exempció de pagament.

d) En el cas del servei turístic d’allotjament, respectar la data i l’hora pactades de sortida de l´establiment, deixant lliure la unitat d´allotjament ocupada.

e) Observar les regles de respecte, educació, convivència social, indumentària i higiene per a la utilització adequada dels establiments i serveis turístics.

f) Respectar les instal·lacions i equipaments dels establiments i empreses turístiques.

g) Respectar les normes de règim interior dels establiments turístics, els horaris i les regles de conducta dels llocs de visita i de realització dactivitats turístiques.