Direcció

Nou Edifici Ajuntament
Plaça Major 2, 2n trepitge
Telèfon: 964670001, ext 126

Zones d'esbarjo caní

Els gossos tenen unes necessitats de relacionar-se i interactuar, ja que són animals gregaris en el seu comportament social. En cas que no pogueren satisfer les citades necessitats, ens trobaríem davant gossos poc equilibrats, que podrien arribar a patir problemes de comportament, entre ells agressivitat, i això podria ocasionar un problema molt greu i alarma social.

És convenient que els gossos juguen amb altres gossos i persones, realitzant així exercici físic i reduint el seu estrés. Amb el joc els cadells estableixen la seua jerarquia, se socialitzen i aprenen a controlar la mossegada.

Que és un zona d’esbarjo caní? Una àrea d’esbarjo caní o parc caní és l’espai urbà especialment reservat per a l’esplai caní on, sota la supervisió i control dels seus amos, els gossos puguen gaudir, córrer i jugar solts sense riscos. És, a més, un lloc per a fomentar la convivència ciutadana amb les mascotes i la tinença responsable d’animals domèstics.

Com s’ha dit és una zona delimitada amb una tanca apropiada, accessos organitzats mitjançant portes dobles o separades, fonts adaptades per a gossos i una zona diferenciada per a gossos de talla xicoteta.

Beneficis que aporten:

 • Augment d’exercici físic per als gossos.
 • Gossos més sociables: han d’aprendre a conviure amb altres gossos i aprendre a respectar-se i no solament entre ells si no també amb els amos. A l’ésser un espai tancat fa que s’hagen d’acostar entre ells i que també s’acosten a altres amos fent que la mascota es comporte molt millor davant la presència d’animals i humans en altres situacions.
 • Portar gossos i amos en conjunt en territori neutral, que pot reduir la por i l’agressivitat en els gossos.
 • Evitar que els amos hagen d’anar a llocs apartats perquè puguen córrer lliurement o pitjor encara, que hagen de portar els gossos solts pel parc molestant a qualsevol que no vulga interactuar amb ells.

Les zones d’esbarjo caní estan regulades en l’Ordenança municipal sobre tinença responsable, circulació i benestar d’animals de *compañia en el seu article 17. A Nules hi ha quatre parcs canins que estan situats en:

 • Carrer Pascuala Lauterio
 • Davant de l’Insalud
 • Carrer Tales
 • Platja: Urbanització Raco del Pou

No obstant això, seria aconsellable que, a més els usuaris de les àrees d’esbarjo caní seguiren les recomanacions següents:

 • No soltar al gos res més arribar a l’àrea. Passejar amb ell una estona abans de soltar-lo farà que s’integre en el grup i en l’entorn més fàcilment.
 • No estar tot el temps assegut. Caminar per l’àrea canina facilitarà la interrelació amb els gossos.
 • Evitar que el gos es refugie davall del banc en el qual es trobe el seu propietari o es puge damunt d’aquest, perquè l’animal no tinga comportaments agressius per timidesa.
 • No acariciar ni donar llepolies, no tocar als gossos, inclòs el propi, ja que en aquest cas el gos estaria pendent del seu propietari i no es relacionaria amb altres gossos.
 • Recollir els excrements
 • Respectar i mantindre net la zona del parc caní.

Cens de gossos i ADN caní

Els propietaris o posseïdors de gossos que es troben habitualment en el terme municipal de Nules, estan obligats a inscriure’ls en el Cens municipal d’animals en el termini d’un mes des de la seua adquisició o en els tres primers mesos de vida. Així mateix podran ser censats en el mateix qualssevol altres animals de companyia a sol·licitud dels seus propietaris o posseïdors.

En el cens caní municipal constaren les següents dades:

a) Data d’inscripció.

b) Número d’inscripció.

c) Codi d’identificació *RIVIA.

d) Codi de referència base de dades genètica (patró d’ADN).

e) Espècie, raça, sexe, grandària i color.

f) Any de naixement de l’animal.

g) Domicili habitual de l’animal.

h) Altres signes identificadors.

i) Nom, cognoms i DNI del propietari o posseïdor de l’animal.

j) Domicili i telèfon del propietari o posseïdor de l’animal.

k) Data de fermesa de les resolucions de caràcter sancionador que resulten imposades al propietari o posseïdor de l’animal per qualsevol de les infraccions previstes en aquesta ordenança, amb esment del número d’expedient.

En realitzar la prova de l’ADN l’animal queda inscrit directament en el cens caní municipal. Els vals per a la prova d’ADN caní es recullen a l’Ajuntament de Nules.

Les clíniques veterinàries on pot realitzar-se la prova de genotipat de manera gratuïta són:

 • Clínica Veterinària Sant Vicent  a Nules
 • Clínica Mon Veterinari  a Nules
 • Clínica Sant Bernardo a Moncofa

L’Ajuntament de Nules facilitara als amos o posseïdors dels gossos censats una xapa identificativa numerada.

Tramitació llicencia gossos potencialment perillosos

L’Ordenança municipal sobre tinença responsable, circulació i benestar d’animals de companyia en el seu article 7 fa referència a la tinença d’animals potencialment perillosos.

Per a la tramitació de la llicència de gossos potencialment perillosos s’ha de presentar la següent documentació:

 • Còpia del DNI
 • Certificat de penals
 • Declaració jurada de no estar incapacitat per a proporcionar les cures necessàries a l’animal, així com de no haver sigut sancionat per infraccions en matèria de tinença d’animals.
 • Certificat d’aptitud psicològica i certificat de capacitat física per a la tinença d’animals d’aquestes característiques, expedit per psicòleg titulat Cartilla sanitària de l’animal
 • Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura no inferior a 120.000’00 €.Escrit on aquesta l’animal i mesures de seguretat
 • Si el sol·licitant està ja en possessió d’un animal, haurà d’aportar fitxa o document d’identificació reglamentària, la cartilla sanitària actualitzada.
 • Localització dels locals o habitatges que hauran d’albergar als animals, amb la indicació de seguretat aportades.
 • Justificant pague taxes per tramitació administrativa.

Les llicències administratives per a la tinença d’animals potencialment perillosos tenen una vigència de 5 anys.

Presència d'animals en la població

L’Ordenança municipal sobre tinença responsable, circulació i benestar d’animals de companyia en el seu article 12 fa referència a la presència d’animals en la població. Els propietaris dels gossos en tot moment han de complir:

1) Els gossos que circulen per les vies i espais lliures públics o privats de concurrència pública, aniran proveïts de corretja o cadena amb collaret i identificació censal.

2) Els responsables dels animals hauran d’impedir que depositen els seus excrements en les voreres, passejos, jardins, parcs, solars (encara que siguen de titularitat privada) i, en general, en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants.

El responsable de l’animal haurà de recollir i retirar els excrements, i, fins i tot, netejar la part de la via pública afectada. A aquest efecte, haurà de depositar els excrements, degudament recollits en una bossa tancada o utensili similar, en les papereres i altres elements de recollida de residus.

Tot propietari que circule juntament amb el seu gos o animal de companyia, estarà obligat a portar en tot moment les corresponents bosses o utensili similar per a recollida dels excrements.

Amb la finalitat de garantir les condicions d’higiene i salubritat públiques, queda expressament prohibit que els animals orinen sobre mobiliari urbà, com ara bancs, senyals, semàfors, contenidors, papereres, fanals, bústies, elements decoratius, bolardos, caixetins d’enllumenat públic o privat, fonts o sobre qualsevol element que es trobe provisionalment en la via pública. Igualment queda prohibida la micció en cantonades, vehicles, porxades i façanes de les edificacions tant públiques com privades. En el cas que no s’haja pogut evitar aquesta circumstància, la persona responsable de l’animal té l’obligació de netejar la micció.

Per a tal fi els animals hauran de ser conduïts a les calçades, embornals, en la part inferior de la vorada de la vorera o en els escocells dels arbres.

3) Queda prohibit per a evitar les miccions, utilitzar en sòcols, vorades, rodapeus de les façanes i mobiliari exterior, productes tòxics com a sofre i/o similars; només estaran permesos els repel·lents degudament registrats i autoritzats per a tal fi. També queda prohibit la col·locació de botelles amb aigua o recipients similars en sòcols, vorades, rodapeus de les façanes i mobiliari exterior. Seran responsables els titulars dels edificis on es depositen aquestes substàncies o la comunitat de propietaris quan no es puga determinar l’autoria; o en el seu cas els ocupants d’aquests.

4) Per raons de Salut Pública i protecció del medi ambient urbà, es prohibeix el subministrament d’aliments i beguda a animals vagabunds o abandonats, excepte en els casos autoritzats en l’article 18.4 del present.

5) No podran traslladar-se animals en els mitjans de transport públic en els llocs destinats als passatgers, excepte en el cas concret dels gossos-guia per a persones amb discapacitat visual, i els gossos destinats a funcions de seguretat pública.

6) Els animals de companyia podran viatjar en els taxis si el conductor del mateix ho permet. La seua admissió estarà condicionada al fet que siguen sostinguts pels seus amos de manera que no ocupen els seients.

7) El transport d’animals en vehicles particulars s’efectuarà deforma que no puga ser pertorbada l’acció del conductor ni es comprometa la seguretat de trànsit.

8) Queda prohibida l’entrada i permanència d’animals, encara que vagen acompanyats dels seus amos, en tota classe de locals destinats a la fabricació, venda, magatzematge, transport o manipulació d’aliments, o d’aquells productes relacionats amb la salut humana.

9) En el cas d’animals potencialment perillosos, a més, la presència i circulació en espais públics, que es reduirà exclusivament als gossos, haurà de ser sempre vigilada i controlada pel titular de la llicència d’aquests, amb el compliment de les normes següent:

 • Els animals hauran d’estar en tot moment proveïts de la seua corresponent identificació.
 • Serà obligatori la utilització de corretja o cadena no extensible de menys de dos metres de longitud, així com un morrió homologat i adequat per a la seua raça.
 • En cap cas, podran ser conduïts més d’un animal per la mateixa persona ni per menors d’edat.
 • S’haurà d’evitar que els animals s’aproximen a les persones a distància inferior a un metre, excepte el consentiment exprés d’aquells, i en tot cas, als menors de díhuit anys si aquests no van acompanyats d’una persona adulta.
 • S’evitarà qualsevol incitació als animals per a arremetre contra les persones o altres animals.
 • Es prohibeix la presència i circulació d’aquests animals en parcs i jardins públics, així com voltants de centres escolars, guarderies infantils, mercats, centres recreatius o esportius i en general en les zones públiques caracteritzades per un tràfic intens de persones, entre les 7 i 22 hores, exceptuant les zones d’esbarjo canines.

Colònies de gats en el municipi

Els gats de carrer formen part de la fauna urbana a les ciutats i encara que en general passen desapercebuts, a vegades es fan de notar i generen molèsties quan es produeix superpoblació.

Són animals que han tornat a un cert grau d’estat silvestre. És important entendre que en el seu moment van ser gats domèstics perduts o abandonats, que s’han habituat a viure al carrer a l’aire lliure, en magatzems, edificis abandonats, etc. Encara així, depenen dels humans per a alimentar-se, bé d’un voluntari cuidador, bé de restes que troben en el fem, per això viuen prop dels humans.  Pretendre que fugen privant-los d’aliment no sols és cruel i poc ètic, sinó que a més sol produir l’efecte contrari al desitjat, ja que els gats són extremadament territorials, i la seua naturalesa els impedeix vagar. En lloc d’anar a  buscar aliment a una altra part, envairien encara més les cases dins del seu territori en la cerca de manteniment.

La Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia estableix en el seu article 17.1 que:

“Es considerarà animal abandonat o errant , aquell que no porte cap identificació referent al seu origen o sobre el seu propietari ni vaja acompanyat de cap persona. En aquest supòsit, l’Ajuntament haurà de fer-se càrrec de l’animal i retindre’l fins que siga recuperat, cedit, o si generarà un problema de salut o perill públic, finalment sacrificat.”

La disminució demogràfica i el control sanitari han de respondre a un mètode útil i que complisca amb criteris desenvolupats. L’eliminació de gats , siga d’un solar, d’un jardí o d’un pati, no comportarà a l’eliminació de la colònia, sinó que la pròpia colònia , disminuïda i descompensada dràsticament, reaccionaria procreant més . En el cas que s’exterminara a tota una colònia, aqueix espai seria ocupat per gats d’una altra colònia, que actuarien com en el cas anterior. Fins i tot si existira alguna manera d’eliminar tots els gats d’una població, que no n’hi ha, prompte acudirien individus d’altres poblacions veïnes i en qualsevol cas, de no ser així, les poblacions de rates, ratolins, paneroles i un altre tipus de plagues es dispararien de manera alarmant (tal com va ocórrer en el segle XIII amb la primera onada de pesta negra, després de l’erradicació d’una gran població de gats ). No és senzill trobar un lloc on reallotjar als animals, tampoc ho és domesticar un gat adult assilvestrat, per tant,  exceptuant cadells o casos realment dòcils, l’adopció d’animals com a única mesura no acabaria amb la problemàtica.

Una línia d’actuació que ha demostrat ser eficaç per a evitar els problemes generats per una superpoblació de gats és l’esterilització quirúrgica. Per això l’objecte del protocol és establir unes línies d’actuació per a controlar les colònies de gats en el Municipi de Nules, mitjançant la captura, esterilització i retorn (MÈTODE C.E.R ).

Els gats i gates del municipi són un veí més del poble,
amb el mateix dret que un humà a viure en ell.

Què és el mètode C.E.R.?

Les esterilitzacions són un mitjà eficaç i científicament demostrat que permet el control de les colònies de gats a mitjà i llarg termini. Una vegada esterilitzats, els gats passen a ser reconeguts oficialment com a pertanyents al municipi. La seua targeta d’identificació és un tall o senyal en l’orella. A més, gràcies a l’associació de veïns encarregats de controlar les colònies, aquests gats seguiran vigilats, desparasitats, i degudament vacunats, per la qual cosa no suposaran cap perill per a la salut pública de la zona on viuen. 

Beneficis de les esterilitzacions d’animals

L’esterilització és el mitjà més ètic i científicament provat per al control de colònies felines, però, a més, presenta múltiples beneficis tant per a l’animal com per al veïnat:

 • En femelles: l’esterilització ajuda a previndre les infeccions uterines i els càncers de mama i de matriu (quistos i tumors ovàrics i mamaris, així com les piometrías). Elimina el zel i desapareixen els embarassos psicològics.
 • En mascles: prevé el càncer testicular (quistos, brucel·losis, tumors testiculars,
  prostàtics i anals). Juntament amb eliminar el marcatge constant, les baralles amb altres animals i part de l’agressivitat.

L’esterilització de tots dos gèneres permet, entre els seus molts beneficis, el que no es reproduïsquen malalties entre ells. Es talla el vincle de malaltia en cas que un individu contraga algun virus. L’esterilització ajuda a evitar-los l’estrés excessiu al qual gats i gates s’enfronten amb cada zel. I per descomptat, elimina el problema de les ventrades no desitjades.

Mètode d’actuació

Implantar aquest mètode requereix una col·laboració ciutadana múltiple. Ajuntament, associacions, protectores, voluntariat i servei de recollida d’animals seguim un mètode de treball que ens permeta solucionar el problema de manera eficaç i beneficiosa per al municipi.

En l’article 13, punts 5 i 6 de l’Ordenança municipal sobre tinença responsable, circulació i benestar d’animals de companyia en el municipi de Nules, a data de publicació en el BOP el 13 de desembre de 2019, i mitjançant Decret d’Alcaldia, resol que:

“5) En cas de gats que es troben en les situacions descrites en els paràgrafs 2 i 3 d’aquest article (situació d’abandó sense identificació), l’Ajuntament promourà colònies de gats com a alternativa al seu sacrifici. Aquestes colònies consistiran en l’agrupació controlada de gats, degudament esterilitzats, en espais públics a càrrec d’organitzacions i entitats cíviques sense ànim de lucre.

6) L’associació local de defensa o protecció animal podrà sol·licitar el ser sempre informada de la recollida, el trasllat i el destí dels gossos i gats vagabunds, i podrà realitzar propostes sobre aquests aspectes.”

La  Associació Colònies Gats Nules (organització cívica sense ànim de lucre) és l’encarregada de mediar entre les necessitats de voluntaris, Ajuntament i servei de recollida d’animals, així com de coordinar i mantindre informats als voluntaris sobre els seus deures com a tals.

És possible que algunes vegades veges gàbies parany en el municipi. No les destrosses, el més segur, és que siguen els voluntaris/as “caçant” per a esterilitzar a algun animal de la colònia. Tranqui, sempre tornen. Es porta un registre exhaustiu tant per part de la Associació Colònies Gats Nules com pel servei de recollida d’animals on es comparen els gats i gates caçats i esterilitzats.

Alimentació controlada i autoritzada:

Si bé no hi ha llei que prohibisca alimentar a gats de carrer, sí que hi ha lleis sobre salubritat i medi ambient que concerneixen a tot el municipi. És per això que la tasca d’alimentar als gats gates d’aquestes colònies recau en voluntaris prèviament formats en aquestes lleis i normes i autoritzats i identificats per l’Ajuntament . Citant l’ordenança municipal:

“Els voluntaris i voluntàries alimentadors de les colònies són els encarregats de vetlar per la tasca d’alimentar-los segons norma l’ordenança, així de mantindre neta la zona. Es prohibeixen l’alimentació amb vísceres, restes de menjar humà o qualsevol altre producte que puga produir males olors o l’atracció d’insectes o plagues. En ocasions molt concretes (per a administrar-los tractaments), s’utilitzarà aliment humit (bategues per a gats), a indicació dels responsables de la colònia i sota coordinació d’un veterinari concertat.”

Alimentar sense aquesta formació prèvia ocasiona sempre més problemes que solucions, per bona intenció que es tinga, l’acció d’alimentar sense control no està ben realitzada. Un exemple senzill i que passa constantment:

Es creu que als gats i gates cal donar-los llet de vaca, perquè així ens ho han contat en pel·lícules i contes. Els gats i gates són intolerants a la lactosa , i  si bé un adult possiblement sol patisca de diarrea, als gatets bebé els causa la mort per indigestió i deshidratació. I igual que passa amb la llet, passa també amb els caps de gamba, amb la ceba, l’all o els dolços.

És molt important fer les coses amb coherència i amb un cert ordre, per això proposem, que si qualsevol persona vol formar part d’aquest projecte tan
revolucionari, es pose en contacte amb la Associació Colònies Gats Nules per a assessorar-se sense compromís.

Punts d’alimentació

Per a evitar problemes i perills amb els gatets, les colònies tenen un punt d’alimentació identificat, lloc on els alimentadors/as poden posar el menjar i aigua de forma autoritzada i neta. Amb això s’eviten els constants atropellaments per estar sota un cotxe menjant, o que ingerisquen una cosa perillosa per menjar al costat de contenidors de fem.

En aquests punts, és corrent veure refugis construïts pels voluntaris/as. Cal respectar-los. Si passeges amb un gos/a, no deixes que orinen prop dels refugis. Evita molèsties innecessàries. I per descomptat, no maltractes ni enverines el menjar.

L’ENVERINAMENT d’animals i la col·locació d’ESQUERS AMB VERÍ
estan tipificats com a delicte greu contra la salut pública, el medi ambient i
el benestar animal en el codi penal*.

Amb multes de fins a 1500€ i fins a dos anys de presó.

*Codi Penal, llei orgànica 1/2015 del 30 de març en els seus articles 336, 337 i 337bis.

Si vols ser voluntari/a, alimentador/a, casa d’acolliment o padrina/padrí, o adoptant, posa’t en contacte amb nosaltres/as per xarxes socials o per missatge al whatsapp.

Facebook: @associaciocoloniesgatsnules
Instagram: @coloniesgatsnules
Missatge per whatsapp: 669 208 836 Anna