Agricultura a Nules

 

Direcció:

Oficina Local d’Agricultura i medi ambient
Edifici antiga cambra agrària (segona planta)
Carrer Colón, núm. 16                                                    

Telèfon: 964 670 001 extensió 130

e-mail: agricultura@nules.es

PLA LOCAL DE CREMES (PLC)

El Pla Local de Cremes del terme de Nules aprovat el 1997, estableix les normes bàsiques i regula les condicions de les accions o activitats que requereixen l’ús del foc com a eina cultural de treball a les explotacions agrícoles i pecuàries del terme municipal de Nules.

 

Tal com estableix l’article 10.2 del Capítol quart, ”Categories, organització, dates i cicles de cremes”, les accions o activitats recollides i regulades al Pla Local de Cremes, hauran de realitzar-se prèvia autorització per escrit de la Corporació Local,  considerant que el Terme Municipal de Nules es troba dividit en tres blocs diferents, on l’horari i el calendari varien segons el bloc al qual pertanyi la parcel·la en qüestió.

  1. Resum_PLC
  2. Sol·licitud crema

Ordenança del Medi Rural de Nules i Banc de terres de Nules (BTN)

Per a evitar l’abandó de l’activitat agrícola, s’han dictat diverses lleis per a la modernització de les explotacions agràries, l’última de les quals la Llei 5/2019, de 28 de febrer, de la Generalitat, d’estructures agràries de la Comunitat Valenciana.

A nivell municipal es va aprovar en data 13 de setembre de 2011 l’Ordenança reguladora dels usos i costums del medi rural de Nules, en la qual es regula entre altres l’obligació del propietari a mantindre les seues parcel·les en les mínimes condicions de neteja i salubritat exigibles, perquè les possibles plagues de cultius o l’aparició de males herbes no es propaguen a les finques confrontants, alhora que es minimitza el risc d’incendi.

En cas que no es puga atendre les parcel·les agràries, l’Ajuntament de Nules ofereix la possibilitat d’incloure-les en el Banc de Terres de Nules. D’aquesta manera es facilita la recuperació de parcel·les i es fomenta de l’activitat agrícola en el terme municipal de Nules.

Documents associats:

Punt d'informació cadastral

Els Punts d’Informació Cadastral són oficines autoritzades per la Direcció General del Cadastre en diferents Organitzacions Públiques i Institucions, fonamentalment en Ajuntaments, on els ciutadans poden accedir a la informació cadastral.

En els Punts d’Informació Cadastral vosté podrà obtindre els següents serveis:

  • Informació de caràcter general i particular d’immobles.
  • Notificació per compareixença en procediments cadastrals.
  • Servei de consulta lliure i certificació de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.
  • Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de dades cadastrals protegides, relatiu als immobles de la seua titularitat.
  • Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral, relativa al propi sol·licitant.

Direcció Punt Informació Cadastral de Nules C / Còlon, 16 segona planta 12520 Nules (Castelló)

Horts urbans

Amb l’objectiu de potenciar els horts urbans com a activitat lúdica, saludable i didàctica, l’Ajuntament de Nules cedeix per la seua gestió un total de 45 horts urbans, situats en la confluència dels carrers Licitada i Francisco Esquerrer.

Documents associats